Ödenäs hembygdsförening

Sedan 1970 har hembygdsföreningen i Ödenäs funnits, kämpat, och haft trevligt, för att bevara denna socken vars centrum utgörs av Ödenäsdrumlinen. Drumlin är ett annat ord för en ås och är en produkt av inlandsisens rörelser många tusentals år tillbaka i tiden. Ödenäs hittar du i Västra Götalands län, omgivet av sjöar som Ömmern och Ören. På grund av de speciella geologiska bildningarna till följd av inlandsisen och drumlinen är området klassat som riksintresse för naturvård.

Odlingslandskapet är typiskt för drumliner med slåtterängar, med beteshagar och uråldriga träd. Landskapet inkluderar såväl barrskogar, åkrar och lövskogar. En viktig ingrediens i landskapet är också sjöarna Ömmern, Ören, Näten och Sörån som också bidrar till områdets skönhet och särprägel. Ömmern som är en näringsfattig klarvattensjö med ett 30-tal öar och skär varav 6 av dessa är fågelskyddsområden.

Speciellt för Ödenäs är slåtterängarna. Enligt kartor från tidigt 1700-tal hade bara Mellomgården och Östergården ängsmark som upptog mer än 60 hektar på vardera stället. En stor del av denna mark blev sedan uppodlad så att det i slutet av 1800-talet återstod endast hälften av denna areal i ängsmark. Fortfarande finns det ängsmark som har fortsatt att slåttras fram till idag. På ängsmarken finns en flora och fauna som inte påträffas i annan vegetation och det är därför viktigt att bevara dessa marker. Hembygdsföreningen hjälper till med slåtter varje år, och under några år var just Hembygdsföreningen i Ödenäs ansvarig för ombesörjningen av slåttret i Bryngels gärde, en plats som har en över etthundrafemtio år gammal tradition av slåttring.

Hembygdsföreningen startade som en motreaktion mot planerade golfbanor och andra aktiviteter för att främja Göteborgarnas friluftsliv. Frågan man ställer sig är ju förstås vilken bättre resurs än Ödenäs skogar och sjöar för att fylla behovet av stadsbornas friluftsliv. Reservatet finns kvar idag och hembygdsföreningen lever, slöjdar, vandrar och fikar likt de har gjort de senaste 45 åren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *